Giardino Lago

Giardino Ascona, Lake Maggiore

Set on magical Lake Maggiore, this boutique luxury hotel is Giardino Hotel Group’s latest addition